بررسی کلی رتبه دانشگاه در وبومتریکس جهانی در یک نگاه

زمان رتبه دربین علوم پزشکی ها رتبه کشوری رتبه جهانی Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
بهمن 1400 5 12 981 از امتیاز دهی حذف شده است 2978 736 742
مرداد1400 3 11 911 از امتیاز دهی حذف شده است 3169 746 709
بهمن 99 3 11 921 از امتیاز دهی حذف شده است 3275 625 704
مرداد99 3 11 1049 1040 3357 760 826
دی 98 3 12 1152 575 3577 858 902
تیر98 3 12 1172 640 3512 906 902
بهمن 97 4 13 1281 810 3380 1084 972
مرداد97 3 12 1272 409 3462 1119 965
بهمن 96 3 13 1358 497 3349 1190 1122
مرداد96 4 16 1448 467 3946 1352 1122
بهمن 95 5 16 1601 1423 4028 1327 1371
مرداد95 6 18 1299 960 1379 1500 2429
بهمن 94 4 14 1286 515 2329 675 1471
مرداد94 5 15 1203 943 2236 591 1472
بهمن 93 4 9 1138 1049 2470 440 1532
مرداد93 5 12 1151 1093 2394 526 1536
بهمن 92 4 10 1358 1057 2539 784 1642
مرداد 92 5 16 1807 1732 2999 312 1625
بهمن 91 5 12 1690 2470 3494 1423 1725
مرداد91 3 10 1581 2156 3197 1605 1721
بهمن 90 - 11 1459 3091 4185 1240 1237
زمان رتبه دربین علوم پزشکی ها رتبه کشوری رتبه جهانی SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
تیر90 3 7 1404 1318 3540 1376 1240
بهمن 89 5 8 1607 2072 3757 1496 1493
تیر 89 - 7 2188 1627 3838 2015 1493
تیر 88 - 9 2350 2755 4235 2678 1350
دی 88 4 14 2544 2531 4687 1692 1518
دی 87 5 18 3110 2385 5016 2220 1592

 

 
 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2021
1 Visibility(50%) IMPACT(Webometric) 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric) حذف شده است
3 OPENNESS(Webometric) 10%
4 EXCELLENCE(Webometric) 40%

Impact در وبومتریکس  تاثیر (50%)

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر Majestic SEO و ahrefs بدست می آید .

 
Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (10%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.)

 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 40%)

تعداد مقالات در 10% مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای 2009 تا 2013 بر اساس  امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط وب سایت Scimago استفاده شده است

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند.

 

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.

 

 

 

 
 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2016
1 Visibility(50%) IMPACT(Webometric) 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric) 5%
3 OPENNESS(Webometric) 10%
4 EXCELLENCE(Webometric) 35%

Impact در وبومتریکس  تاثیر (50%)

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر Majestic SEO و ahrefs بدست می آید .

 

Present در وبومتریکس  تاثیر (5%)

تعداد صفحات ساب دومین های دانشگاه Index‌ شده در موتور جستجو google می باشد، در این شمارش هر صفحه وب، شامل همه فرمت ها (استاتیک و داینامیک) محاسبه شده است. این آیتم یک معیار مناسب از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه در قرن 21 می باشد.


Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (10%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.)

 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 35%)

تعداد مقالات در 10% مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای 2009 تا 2013 بر اساس  امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط وب سایت Scimago استفاده شده است

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند.

 

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.

 

 

 

 
 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2016
1 Visibility(50%) IMPACT(Webometric) 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric) 10%
3 OPENNESS(Webometric) 10%
4 EXCELLENCE(Webometric) 30%

Impact در وبومتریکس  تاثیر (50%)

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر Majestic SEO و ahrefs بدست می آید .

 

Present در وبومتریکس  تاثیر (10%)

تعداد صفحات ساب دومین های دانشگاه Index‌ شده در موتور جستجو google می باشد، در این شمارش هر صفحه وب، شامل همه فرمت ها (استاتیک و داینامیک) محاسبه شده است. این آیتم یک معیار مناسب از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه در قرن 21 می باشد.


Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (10%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.)

 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 30%)

تعداد مقالات در 10% مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای 2009 تا 2013 بر اساس  امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط وب سایت Scimago استفاده شده است

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند.

 

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.

 

 
 

 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2015
1 (Visibility(50% IMPACT 50%
2 Activity (50%) (PRESENCE(Webometric)(1/3 16.66%
3 (OPENNESS(Webometric)(1/3 16.66%
4 (EXCELLENCE(Webometric)(1/3 16.66%

Impact در وبومتریکس  تاثیر (50%)

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر Majestic SEO و ahrefs بدست می آید .

 

Present در وبومتریکس  تاثیر (16.66%)

تعداد صفحات ساب دومین های دانشگاه Index‌ شده در موتور جستجو google می باشد، در این شمارش هر صفحه وب، شامل همه فرمت ها (استاتیک و داینامیک) محاسبه شده است. این آیتم یک معیار مناسب از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه در قرن 21 می باشد.


Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (16.66%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.) در بین سالهای 2008 تا 2012

 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 16.66%)

تعداد مقالات در 10% مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای 2003 تا 2010 بر اساس  امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط وب سایت Scimago استفاده شده است

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند. 

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.

 

 

 

 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2014
1 Visibility(50%) IMPACT 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric)(1/3) 16.66%
3 OPENNESS(Webometric)(1/3) 16.66%
4 EXCELLENCE(Webometric)(1/3) 16.66%

Impact در وبومتریکس  تاثیر (50%)

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر Majestic SEO و ahrefs بدست می آید .

 

Present در وبومتریکس  تاثیر (16.66%)

تعداد صفحات ساب دومین های دانشگاه Index‌ شده در موتور جستجو google می باشد، در این شمارش هر صفحه وب، شامل همه فرمت ها (استاتیک و داینامیک) محاسبه شده است. این آیتم یک معیار مناسب از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه در قرن 21 می باشد.


Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (16.66%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.) در بین سالهای 2008 تا 2012

 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 16.66%)

تعداد مقالات در 10% مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای 2003 تا 2010 بر اساس  امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط وب سایت Scimago استفاده شده است

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند.

 

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.

 

 
 
 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2013
1 Visibility(50%) IMPACT 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric)(1/3) 16.66%
3 OPENNESS(Webometric)(1/3) 16.66%
4 EXCELLENCE(Webometric)(1/3) 16.66%

 

در وبومتریکس  تاثیر (50%)

 
تعداد کل صفحات وب دامین اصلی دانشگاه (ساب دامین ها و ساب فولدرها) که توسط موتور جستجوی google ایندکس شده است.
تمام صفحات استاتیک، داینامیک و همچنین فایل های ارزشمند (rich files) در گوگل ایندکس می شوند.
 

Oppeness  در وبومتریکس تاثیر  (16.66%)

 
تعداد فایل های ارزشمند pdf, doc, docx, ppt منتشر شده در مخازن پژوهشی وب سایت اختصاصی دانشگاه که توسط موتور جستجوی دانشگاهی google scholar ایندکس می شود.
در این دوره فایل ها و رکوردهایی با نام های درست منتظر شده در بازه سالهای 2008 و 2012 در نظر گرفته شده اند (برای مثال، فایل های Adobe Acrobat باید به پسوند pdf. ختم شوند).
 

EXCELLENCE در وبومتریکس تاثیر ( 16.66%)
 
مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا رول مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها بازی می کنند. برای امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط رتبه بندی scimago استفاده شده است.
 
 
 
از سال 2004 رتبه بندی وب (وبومتریک)‌سالی دو بار (در ماههای ژوئن و جولای) انتشار می یابد که بیش از 20 هزار موسسه در سراسر جهان را پوشش می دهد. هدف از این رتبه بندی، ایجاد انگیزه برای موسسات و محققان برای حضور در وب و انعکاس فعالیت آنهاست. به منظور ارتقا کیفیت رتبه بندی در نسخه جدید رتبه بندی، معیارها تغییر داده شده است.

 

معیارهای رتبه بندی  و بومتریکس سایت ها جولای 2012

 شاخص وبومتریکس ضریب تاثیر / ویرایش January 2012
1 Visibility(50%) IMPACT(Webometric) 50%
2 Activity (50%) PRESENCE(Webometric) 20%
3 OPENNESS(Webometric) 15%
4 EXCELLENCE(Webometric) 15%

 

Present در وبومتریکس تاثیر  (20%)

تعداد صفحات ساب دومین های دانشگاه Index‌ شده در موتور جستجو google می باشد، در این شمارش هر صفحه وب، شامل همه فرمت ها (استاتیک و داینامیک) محاسبه شده است. این آیتم یک معیار مناسب از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه در قرن 21 می باشد.

Impact در وبومتریکس تاثیر (50%)

سنجیدن کیفیت محتوا از طریق همه پرسی های مجازی، با استفاده از شمارش لینک های خارجی به ساب دومین های دانشگاه.
این لینک ها مشخص کننده اعتبار سازمان ، کارایی علمی، ارزش اطلاعات، و سودمندی سرویس های معرفی شده در صفحات وب سایت می باشد. این اطلاعات با استفاده از دو تهیه کننده مهم majestic seo و ahrefs بدست می آید.

 Oppeness در وبومتریکس (15%)

تعداد فایل های Pdf، doc،docx و ppt در گوگل اسکولار. تنها فایلهای با نام درست (به طور مثال فایلهای ‌adobe acrobat با پسوند pdf.) در بازه زمانی 2007-2011 در نظر گرفته شده اند.

 EXCELLENCE در وبومتریکس (15%)

مقالات علمی منتشر شده در مجلات جهانی با impact بالا تاثیر مهمی را در رتبه بندی دانشگاه ها دارند. برای امتیاز دهی در این شاخص از داده های ارائه شده توسط رتبه بندی scimago استفاده شده است.

قابل ذکر است آمار و ارقام انتشار یافته رتبه می باشند و ارزشهای خام استفاده شده در محاسبه نیستند.
 
شاخص های قبلی (تا دی ماه 90) وبومتریک (Webometrics)

وبومتریکس اولین بار در سال ۲۰۰۴ انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر به منظور رنکینگ وب سایت دانشگاه ها تهیه شد. این پارامتر ها در حال حاضر عبارتند از:

• حجم اطلاعات موجود بر روی وب (Size)
• قابلیت دسترسی (Visibility)
• فایلهای محتوایی (Rich Files)
• تعداد مقالات و رتبه علمی در گوگل (Google Scholar)
• مشاهده رتبه دانشگاه های ایران در وبومتریک
هر یک از پارامترهای وبومتریکس دارای جزئیات بسیاریست و روشهایی برای محاسبه هر یک وجود دارد.
رتبه بندی وبومتریک میزان فعالیت علمی و آموزشی وب سایتهای دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی را بصورت دوره ای نشان می‌دهد.
شاخص های رتبه بندی وبومتریک میزان توجه موسسات و دانشگاه ها را به نشر اینترنتی نشان می دهند.
 
شاخص‌ رویت پذیری (Visibility)
از طریق سایت‌هایی تحت عنوان site explorer
 
شاخص‌ رویت پذیری (Visibility)

قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند.صرف وجود وب سایت در یك دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی و وجود صفحات متنوع و متعدد در آن دلیل بر وجود امكان دسترسی به منابع موجود در وب سایت آن دانشگاه یا موسسه نیست. قابلیت جستجوپذیری صفحات وب یك دانشگاه از طریق موتورهای جستجو و امكان بازیابی منابع موجود در وب سایت با كمك ابزارهای جستجو كه تحت عنوان شاخص Visibility از آن یاد می‌كنند اولین شاخص از شاخص‌های رتبه‌بندی وبومتریكس یا وب سنجی است.

یكی از معیارهای اندازه‌گیری این شاخص تعداد پیوندهای (لینك) داده شده به صفحات وب سایت دانشگاه توسط دیگر سایت‌هاست. (In Link)

اندازه و حجم وب سايت (Size)
در سایت Google.com در جعبه جستجوی آن عبارت زیر را وارد نموده و به جای آدرس سایت دانشگاه نام دامنه واحد خود را قرار دهید.

Site:mums.ac.ir

فایل‌های غنی اطلاعاتی (rich files)
در سایت google.com در جعبه جستجوی آن عبارت زیر را وارد نموده و به جای mums.ac.ir نام دامنه سایت خود را وارد نمایید. و بجای pdf ازDoc ، ppt ، ps استفاده نمایید.
 
site:mums.ac.ir filetype:pdf
site:mums.ac.ir filetype:ppt
site:mums.ac.ir filetype:doc
site:mums.ac.ir filetype:ps
 
تعداد لینک های داده شده به وب سایت شما در google
در سایت google.com در جعبه جستجوی آن عبارت زیر را وارد نموده و به جای mums.ac.ir نام دامنه سایت خود را وارد نمایید.
 
link:mums.ac.ir
تعداد مقالات بازیابی شده از طریق اسكولار گوگل(Google Scholar)
روش محاسبه در سایت scholar.google.com در جعبه جستجوی آن آدرس سایت را وارد نمایید.
Site:mums.ac.ir
 
الکسا
وضعیت رنکینگ در دنیا Alexa Traffic Rank
وضعیت رنکینگ در ایران Traffic Rank in IR
تعداد لینک های داده شده به وب سایت شما Sites Linking In